• หลักสูตร อบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ค่าลงทะเบียนอบรม 500 บาท
  • หลักสูตร อบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต+ติวสอบความรู้ 1,000 บาท
  • ค่าสมัครสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 200 บาท

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ของสมาคมประกันชีวิตไทย (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2559).pdf